ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

4.1 การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท

     รูปแบบองค์กรทางธุรกิจใน สปป.ลาว แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ (1) วิสาหกิจส่วนบุคคล (2) วิสาหกิจหุ้นส่วน หรือ ห้างหุ้นส่วน และ (3) บริษัท
     การยื่นคำร้องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วไปใน สปป.ลาว สามารถทำได้โดยการยื่นจดทะเบียนด้วยตนเองที่ สำนักงานจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise Registry Office: ERO) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Commerce) ในกรณีที่ธุรกิจตั้งอยู่นอกนครหลวงเวียงจันทน์ ให้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงนั้น

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ

(ที่มา : DICA)

 

4.2. การนำเข้าและส่งออก

     กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้กำหนดกฎระเบียบและมาตรการด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของ สปป.ลาว ตามประกาศของกระทรวงการค้า เลขที่ 2151/อค. กขอ. ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตนำเข้า และส่งออกแบบไม่อัตโนมัติของ สปป.ลาว ดังนี้

 

สินค้าที่ห้ามนำเข้าและส่งออก

     สินค้าที่ห้ามนำเข้า 6 รายการ ประกอบด้วย อาวุธและพาหนะเพื่อสงครามทุกชนิด ฝิ่นและส่วนประกอบ เครื่องมือหาปลาแบบดับศูนย์ เครื่องจักรดีเซลใช้แล้ว ตู้เย็น/ตู้แช่ และสินค้ามือสอง เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น
     สินค้าที่ห้ามส่งออก 4 รายการ ประกอบด้วย ฝิ่นและส่วนประกอบ อาวุธและพาหนะสงครามทุกชนิด ไม้ซุงและไม้แปรรูป และวัตถุโบราณต่างๆ

สินค้าที่ต้องขออนุญาต หรือต้องมีใบแสดงเวลานำเข้าและส่งออก

     สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 18 รายการ ยกตัวอย่างเช่น ข้าวเปลือก/ข้าวกล้อง ซีเมนต์ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ วัสดุทำระเบิด เหล็ก เครื่องจักรบางชนิด เป็นต้น
     สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก 9 รายการ ประกอบด้วย ข้าวเปลือก/ข้าวกล้อง เมล็ดพันธุ์ข้าว เชื้อระเบิด สารประกอบระเบิด ผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูป ทองแท่ง แร่ธาตุและผลิตภัณฑ์ ไม้ซุงและไม้แปรรูป และขี้ค้างคาว

 

 

ขั้นตอนการอนุญาตแผนการนำเข้าประจำปี

(ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557)

4.3. ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจ

     ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้า ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ดังสรุปในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 อัตราภาษีประเภทต่างๆ ของ สปป.ลาว

 

4.4. กฏระเบียบทางการเงิน

     สถาบันการเงินในประเทศลาวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง สปป.ลาว (Bank of The Lao P.D.R.) ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทุกรูปแบบของสถาบันการเงินทั้งหมด การออกระเบียบสำหรับ การประกอบกิจการให้ชัดเจนขึ้น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์

     สำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว (BOL) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติ โดยที่นักลงทุนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ส่งคืนกำไรกลับประเทศ ตามกฎหมายของประเทศ เช่น เงินภาษีค่าจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่จะส่งกลับจะถูกจำกัดโดยพิจารณาจากเงินทุนที่นำเข้ามาผ่านระบบธนาคารซึ่งมีการจดบันทึกโดย BOL เท่านั้น

(ที่มา : www.activetravellaos.com, 2016)

4.5. การครอบครองที่ดิน

     การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดว่าที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เป็นของชาติลาว โดย นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินใน สปป.ลาว ได้เป็นระยะเวลา 30-50-80 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 99 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุนและการเจรจากับผู้มีอำนาจของแขวงต่างๆ และสามารถต่ออายุได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีอำนาจ ในการให้สัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน ดังตารางต่อไปนี้

     สำหรับอัตราค่าเช่า และค่าสัมปทานที่ดินของ สปป.ลาว นั้นจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจสังคมของแต่ละเขต และขึ้นกับนโยบายส่งเสริมของรัฐตามโครงสร้างเศรษฐกิจ

ตาราง 2 : รายชื่อหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติสัมปทานที่ดินให้แก่นักลงทุน จำแนกตามขนาดที่ดิน

 

4.6. การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ

     การทำสัญญาแรงงานและการยกเลิกสัญญาแรงแรงงานมีรายละเอียดดังนี้
     1) การทำสัญญาแรงงานถือเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น ทั้งนี้อาจทำด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ แล้วแต่ลักษณะของการว่าจ้าง ซึ่งอาจกำหนดเวลาหรือไม่ก็ได้
     2) การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในสปป.ลาวใช้เวลาอย่างน้อย 15 วัน
     3) การทดลองงานมีกำหนดไม่เกิน 1 เดือน สำหรับแรงงานไร้ฝีมือ และไม่เกิน 3 เดือน สำหรับแรงงานฝีมือ
     4) การยกเลิกสัญญามี 3 กรณีดังนี้

  • – กรณีต่างฝ่ายต่างเห็นชอบ ผู้ประสงค์จะยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน
  • – กรณีนายจ้างต้องการปลดพนักงานออกจะต้องแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน พร้อมให้เหตุผลในการปลด กรณีนี้ผู้ถูกปลดมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย
  • – กรณีลูกจ้างกระทำความผิด นายจ้างสามารถปลดลูกจ้างออกจากการทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย การกระทำผิด หมายถึง ไม่ซื่อสัตย์ ละเมิดระเบียบวินัยบ่อยครั้ง ละทิ้งหน้าที่การงาน 4 วัน ติดต่อกัน โดยไม่แจ้งเหตุผลบ่อยครั้ง และเป็นผู้ถูกศาลตัดสินจำคุก

(ที่มา : www.pep-net.org, 2012)

 

4.7. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

     1) เศรษฐกิจของ สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตในระดับสูง ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น
     2 )การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกัน
     3) ยุทธศาสตร์การค้ากับ สปป.ลาว คือ การที่ไทยให้ความช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว แบบไม่มุ่งหวังผลกำไร แต่ดำเนินการเพื่อรักษาฐานตลาดสินค้า และการกระจายสินค้าไปสู่ประเทศที่สามต่อไป รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
     4) ส่งเสริมการให้การศึกษาและการเข้าถึงสื่อบันเทิงต่างๆ กับเยาวชนของ สปป.ลาว เพื่อปลูกฝัง/สร้างค่านิยมในการนิยมไทย นำไปสู่การขยายฐานตลาดสินค้าไทย และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะยาว
     5) สนับสนุนโครงการเมืองพี่เมืองน้อง (Sister city) โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ซึ่งประชาชนทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ ์และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยทางภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นควรเข้าไปสนับสนุนโครงการกระชับความสัมพันธ์ ขยายตลาดสินค้า และย้ายฐานการลงทุน เช่น การจัดแสดงสินค้าชายแดน การพบปะเยี่ยมเยือน การดูงานทัศนศึกษา และการยกระดับจุดผ่อนปรนชายแดน เป็นต้น
     6) สนับสนุนการเชื่องโยงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวขนส่ง เปิดตลาดท่องเที่ยวร่วมกัน ขยายความร่วมมือในการรุกเส้นทางเปิดใหม่กับประเทศที่สาม

(ที่มา : www.gettyimages.com, 2016)

     ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  1. การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท
  2. การนำเข้าและส่งออก
  3. ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจ
  4. กฎระเบียบทางการเงิน
  5. การครอบครองที่ดิน
  6. การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ
  7. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบธุรกิจ


ประเทศลาว

Download PDF


ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา