กฏระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ

3.1. นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

      รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศอย่างมาก จึงมีนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขระเบียบการลงทุนที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ เช่น การอำนวยความสะดวกและการให้สิทธิ์ต่าง ๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุญาตให้นักลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอันจะส่งผลต่อการสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน และเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สิทธิ์เป็นเจ้าของสินทรัพย์ทุกอย่างยกเว้นที่ดิน แต่ก็สามารถเช่าได้นานถึง 99 ปี และอนุญาตให้นักลงทุนเป็นเจ้าของกิจการบางประเภทได้ร้อยละ 100 และให้การรับประกันนักลงทุนในการกำหนดราคาสินค้าที่ผลิตขึ้น การให้สิทธิ์ในการส่งออกเงินทุน ผลกำไรของกิจการ และยังสามารถลงทุนด้วยเงินทุนของตนเองทั้งหมด นอกจากนั้นในกรณีที่ขาดแรงงานที่มีฝีมือภายในประเทศ ก็สามารถจ้างแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือมาทำงานได้ รวมทั้งได้เร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความโปร่งใสและลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบการลงทุนมากขึ้นด้วย


(ที่มา : www.investphnompenh.com, 2015)

3.2. กฎหมายลงทุน

      เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และสร้างงานอันจะก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนและเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 (Law on Investment of the Kingdom of Cambodia 1994/Amendment 2003) ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าจะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินในทุกๆ ด้านเท่าเทียมกับบุคคลในชาติ และไม่ใช้นโยบายกำหนดราคาสินค้าหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม พร้อมให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยกำหนดให้ The Council for the Development of Cambodia (CDC) เป็น One-Stop Service ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมการลงทุนทั้งหมดของประเทศ ทั้งการพิจารณาอนุมัติโครงการและการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน


(ที่มา : www.myuniverse.co.in, 2015)

3.3. สิทธิประโยชน์การลงทุน

กฎหมายลงทุนของกัมพูชากำหนดสิทธิประโยชน์ไว้หลายด้าน ทั้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
      1) สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี เช่น การยกเว้นภาษีกำไรหรือกำหนดระยะปลอดภาษี การยกเว้นภาษีศุลกากร การประเมินค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ
      2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การโอน QIP เมื่อมีการร่วมทุนหรือซื้อกิจการ การให้สิทธิ์จ้างคนงานต่างชาติ การขอวีซ่าระยะยาว การแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนกำไรหรือเงินทุนกลับประเทศ และสิทธิ์ในการเช่าที่ดิน เป็นต้น

 

การเลือกวิธียกเว้นภาษีกำไรหรือวิธีการใช้ค่าเสื่อมราคา

โครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุน (Qualified Investment Projects: QIPs) จะต้องเลือกระหว่างการได้ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีกำไรหรือการประเมินค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
      1) การยกเว้นภาษีกำไรในช่วงเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย Law on Taxation ซึ่งระยะเวลายกเว้นภาษีกำไร ตั้งแต่ 3-9 ปี ขึ้นกับประเภทของโครงการและจำนวนเงินลงทุน
      2) การประเมินค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ (Special depreciation) โดยสามารถใช้ค่าเสื่อมราคาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งใหม่และเก่าที่นำมาใช้ในการผลิต


(ที่มา : www.phnompenhpost.com, 2016)

3.4. รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ

      ผู้ลงทุนชาวต่างชาติสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนในกัมพูชาได้ 4 แบบ คือ กิจการที่ใช้เงินลงทุนของคนต่างชาติ 100%, กิจการร่วมทุน (Joint Ventures, JV), Build-Operate-Transfer (BOT), Business Cooperation Contract (BCC) โดยผู้ลงทุนสามารถจดทะเบียนเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลกัมพูชาได้ด้วย


(ที่มา : www.logisticsviews.blogspot.com, 2013)

3.5. ขั้นตอนการเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมา

     ตามกฎหมายลงทุนของกัมพูชา ได้กำหนดให้ The Council for the Development of Cambodia (CDC) มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการกิจกรรมการลงทุนทั้งหมดของประเทศ ทั้งการพิจารณาอนุมัติโครงการ และการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และกำหนดให้ CDC เป็น One-Stop Service ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูล รับคำขอ อนุมัติโครงการลงทุนและให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมลงทุน และจัดตั้งธุรกิจ แต่กฎหมายได้กำหนดให้ CDC ต้องนำเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อน

 

3.6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนในประเทศกัมพูชา ยกตัวอย่างเช่น

 • Council for the Development of Cambodia (CDC)

Cambodian Investment Board (CIB)
Government Place, Sisowath Quay, Wat Phnom , Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 23 981 154 Fax : (855) 23 428 426
Email: CDC.CIB@online.com.kh
Website: www.cambodiainvestment.gov.kh

 • IBC – International Business Chamber of Cambodia

No. 445, Preah Monivong (St. 93), Phnom Penh Tower, 12th Floor, 12258 Phnom Penh.
P.O Box : 4596
Tel: 023 964 455, 089 720 008
Email: info@ibccambodia.com, zirconium@online.com.kh
Website: www.ibbcambodia.com

 • Office of the Council of Ministers

No. 41 Russian Federation Boulevard, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 12 804 442 Fax : (855) 880 624
E-mail: ocm@cambodia.gov.kh
Website: http://www. ocm.gov.kh

 • Ministry of Commerce

No. 20 A-B, Preah Norodom Boulevard., Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 23 427 358 Fax : (855) 23 426 396
Website: www.moc.gov.kh

3.7. สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ

      กัมพูชา ให้ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนในเมืองเศรษฐกิจสำคัญ ส่งผลให้สามารถดึงดูดการลงทุนได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนจากจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน
      ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2555 กัมพูชามีอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นลำดับที่ 8 ของอาเซียน โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป การแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง และภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

3.8. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การลงทุนในกัมพูชาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และโอกาสทางการค้าจากสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
 2. รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ มีการปรับปรุงระบบการเงิน กฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอื่นๆ หลายด้านเพื่อส่งเสริมการลงทุน พยายามลดอุปสรรคและให้การบริการที่รวดเร็ว แต่การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นช้า เพราะมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

 

(ที่มา : www.realestate.com.kh, )

     กฏระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ

 1. นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
 2. กฏหมายลงทุน
 3. สิทธิประโยชน์การลงทุน
 4. รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ
 5. ขั้นตอนเข้าไปลงทุน
 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. สถานการณ์การลงทุน
 8. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล


ประเทศกัมพูชา

Download PDF


ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา