Our Services

งานสัมมนาวิชาการ

จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้ทางด้านต่างที่เกี่ยวข้องการกิจการเหมืองแร่ ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

เอกสารและงานวิจัย

เอกสารและงานวิจัยทางด้านวิชาการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแร่ เปิดเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการด้านเหมืองแร่และผู้ที่สนใจ

แผนที่ทางธรณีวิทยา

แผนที่แสดงตำแหน่งเหมืองแร่ และสถานที่สำรวจทางด้านแร่ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

Recent Works

แสดงแผนที่ตามพิกัดภูมิศาสตร์

ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา