ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

4.1. การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท

      การดำเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชานั้นสามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้หลายรูปแบบ โดยธุรกิจต่างชาติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คือ Law on Commercial Enterprises (2005) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจในกัมพูชาได้ ในรูปแบบของสำนักงานตัวแทน สำนักงานสาขา หรือบริษัทจำกัด โดยกรณีที่ถือว่าบริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินกิจการในกัมพูชา ได้แก่
            1) เช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิต แปรรูป หรือประกอบธุรกิจบริการมากกว่า 1 เดือน
            2) จ้างงานบุคคลใดทำการงานมากกว่าหนึ่งเดือน
            3) ประกอบการงานอื่นตามที่กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาให้อำนาจไว้

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ

(ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2556)

4.2. การนำเข้าและส่งออก

      ในด้านนโยบายการค้าต่างประเทศ กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้าโดยใช้ใบอนุญาตหรือโควตานำเข้า ยกเว้นกับสินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือสินค้าตามข้อกำหนด ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยารักษาโรค อัญมณี ทองคำ และกรด เป็นต้น
      ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะอนุญาตให้นำเข้ายารักษาโรคของกัมพูชา ผู้นำเข้าและผู้ผลิตยาในต่างประเทศ จะต้องจดทะเบียนตำรับยารักษาโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาก่อน และเมื่อต้องการนำเข้าต้องขอใบอนุญาตที่มีอายุให้นำเข้าภายใน 6 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง ส่วนการนำเข้ากรดต้องขอใบอนุญาตนำเข้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

 

(ที่มา : Myanmar Business Today)

4.3. ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจ

ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจในประเทศกัมพูชาที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีกำไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

      บุคคลทั่วไปจะต้องทำการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นรายปี โดยต้องชำระตามอัตราการเพิ่มของเงินได้ประจำปี ดังตาราง

ภาษีกำไร (Tax on Profit)

      กรณีนิติบุคคล (Corporation) มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงในปีภาษีนั้น ซึ่งจะถูกเรียกเก็บในอัตรา 20% เว้นแต่จะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นจากกรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งอาจได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน
      กรณีไม่ใช่นิติบุคคล (Non-Corporation) จะมีการจัดเก็บภาษีกำไรในอัตราก้าวหน้า ดังตาราง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued Added-Tax: VAT)

รัฐบาลกัมพูชาเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าและการให้บริการเกือบทุกชนิด รวมทั้งการนำเข้าสินค้าทุกรายการในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าที่มีการซื้อขาย ยกเว้นกรณีการซื้อขายที่ดินและเงินตรา ของใช้ทางการทูตและองค์กรระหว่างประเทศ และกิจการที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย


(ที่มา : Dustin Main, 2013)

4.4. กฎระเบียบทางการเงิน

      ประเทศกัมพูชามีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายอัตราแลกเปลี่ยน (Law on the Foreign Exchange 1997) ซึ่งกำหนดให้ธนาคารที่ตั้งขึ้นถาวรในกัมพูชาเท่านั้นมีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ที่กัมพูชามีความไม่สงบภายในประเทศ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ธนาคารแห่งชาติกัมพูชามีอำนาจสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สำหรับการส่งเงินทุน/กำไรกลับประเทศ ทางกัมพูชาไม่มีมาตรการจำกัดวงเงินในการโอนเงินทุนหรือผลกำไรที่ได้จากการลงทุนออกนอกประเทศ


(ที่มา : www.phnompenhpost.com, 2012) 

4.5. การครอบครองที่ดินในประเทศเมียนมา

      กฎหมายที่ดินของกัมพูชา Land on Law (2001) ไม่อนุญาตให้ต่างชาติครอบครองเป็นเจ้าของที่ดิน แต่ยอมให้เช่าใช้ประโยชน์ได้ถึง 99 ปี โครงการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน หรือ QIP สามารถเช่าที่ดินในระยะยาว หรือได้รับสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในรูปของสัมปทาน (Economic Land Concessions: ELCs)
      ในปี ค.ศ. 2010 กัมพูชาได้ปรับแก้กฎหมายโดยยอมให้ต่างชาติถือครองอาคารสูงที่มีหลายชั้นได้ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป และมีกรรมสิทธิ์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของพื้นที่อาคาร แต่ไม่อนุญาตให้เป็นเจ้าของร่วมในอาคารที่อยู่ใกล้ชายแดนในรัศมี 30 กม. ยกเว้นถ้าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) หรืออยู่ในเขตพื้นที่ที่รัฐกำหนดให้


(ที่มา : University of Oxford, 2015)

4.6. การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ

      การจ้างแรงงานจะต้องให้ความสำคัญกับชาวกัมพูชาก่อน การจ้างแรงงานต่างชาติจะถูกกำหนดโควตาซึ่งโดยทั่วไปจะมีจำนวนไม่เกิน 10% ของแรงงานทั้งหมด ในกรณีที่ได้รับส่งเสริมลงทุน หรือ QIP จาก CDC จะสามารถนำไปขอจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในระดับบริหาร หรือแรงงานมีฝีมือที่ขาดแคลนในประเทศได้
      ภายใต้กฎหมาย Cambodian Labor Law (1993) ชาวต่างชาติที่ทำงานในกัมพูชาจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work permit) จาก Ministry of Labor ซึ่งมีอายุ 1 ปี และต่ออายุได้ เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วสามารถนำไปประกอบการยื่นขอวีซ่าในระยะยาวได้


(ที่มา : www.camwatchblogs.blogspot.com, 2007)

 

4.7. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  1. การใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างแพร่หลายภายในประเทศกัมพูชา ทำให้ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของเงินสกุลท้องถิ่น
  2. กัมพูชามีระบบภาษีธุรกิจที่ชัดเจนเป็นระบบ และมีอัตราภาษีธุรกิจของกัมพูชาโดยรวมค่อนข้างต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่โครงการเหมืองแร่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งสูงกว่าธุรกิจทั่วไปที่เสียเพียงร้อยละ 20 ของกำไร และกิจการเหมืองแร่และปิโตรเลียมยังเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลกัมพูชาหวังให้เป็นแหล่งรายได้เข้ารัฐ

 

(ที่มา : www.realestate.com.kh, 2016)

     ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  1. การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท
  2. การนำเข้าและส่งออก
  3. ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจ
  4. กฎระเบียบทางการเงิน
  5. การครอบครองที่ดิน
  6. การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ
  7. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบธุรกิจประเทศกัมพูชา


Download PDF


ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา