การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมยุค 4.0
View Calendar

การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมยุค 4.0

ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมยุค 4.0”

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ตลอดจนระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมของประเทศ

วันที่จัดงานสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา :  09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

การลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง Link : ลงทะเบียนสัมมนา หรือ register
2. Scan QR Code เพื่อเจ้าสู่หน้าลงทะเบียนออนไลน์ 

Qr Code

Download :
1. หนังสือเชิญประชุม 12 ก.ย. 62
2. กำหนดการประชุม_20190822
3. แบบตอบรับ

ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา