Work Gallery

ปฏิทินกิจกรรม

< 2019 >
September
 • 12

  All day
  12/09/2019
  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
  99/1 ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10320

  การสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมยุค 4.0

  ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมยุค 4.0”

  ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ตลอดจนระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมของประเทศ

  วันที่จัดงานสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
  เวลา :  09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

  การลงทะเบียน
  1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง Link : ลงทะเบียนสัมมนา หรือ register
  2. Scan QR Code เพื่อเจ้าสู่หน้าลงทะเบียนออนไลน์ 

  Qr Code

  Download :
  1. หนังสือเชิญประชุม 12 ก.ย. 62
  2. กำหนดการประชุม_20190822
  3. แบบตอบรับ

รับข่าวสารจาก กพร.

ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา