การประชุมสัมมนา Lao-Thai Workshop on Mineral Resources Development Technology
       
 
การประชุมสัมมนา 
Lao-Thai Workshop on Mineral Resources Development Technology 

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมแร่ และ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านแร่ (Business Matching & Networking)” และมุ่งเน้นส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำการค้า และการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศอาเซียน ซึ่งจัดงานในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ LAO PLAZA HOTEL เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว