โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้าน อุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน
       
  โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้าน 
อุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย 
เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน 

เสนอต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ตุลาคม 2558